Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо сумын ИТХ

Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо сумын ИТХ